Goeie Nuus vir Jou

 

En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galiléa gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig  “en gesê: Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie.” (Mark 1:14-15 (Repent and believe the good news!)

 

Het u al ooit gedink aan die “Goeie Nuus” (evangelie)  wat Jesus verkondig het. Die Bybel, God se Woord se dat die “evangelie” aan alle mense verkondig moet word. Evangelie in die oorsproklike taal beteken letterlik “goeie nuus of boodskap!” Dit beteken dat God “GOEIE NUUS” vir u het!

 

Maar wat is dit? Wat maak hierdie “nuus” of boodskap so goed aan ‘n wereld in nood?

 

Die “goeie nuus” is dat my huidige toestand nie hoef te bly soos dit is of selfs erger te word nie! Die goeie nuus is dat my verlede nie my toekoms of huidige situasie hoef te bederf en vernietig nie. Dit is die nuus dat my verlede en huidige nie net vrygespreek kan word maar dat dit alles NUUT gemaak (vernuwe) of oorgeskryf kan word ASOF dit nooit gebeur het nie! Ek is nie meer wie ek was nie!

 

Die “goeie nuus” is dat wat ek nou deurgaan nie die einde van die pad of die storie is nie. Die “goeie nuus” is dat ek God se hand in my situasie ten goede kan beleef op grond van Christus en Sy oor kan vind – ‘n baie teenwoordige Helper in wat ek nou ervaar! God het die finale  se en  nie ‘n diagnose of ‘n seer aanmerking of die seer van mishandeling of die smarte van ‘n gebroke verhouding nie of die bande van verslawing nie!

 

Die “goeie nuus” is dat daar altyd ware hoop is al voel ek nie of daar enige is nie, ek hoef my situasie, my teenwoordige toestand nie alleen deur te gaan nie want daar is iemand wat omgee wat met my gebeur en wat intens in my lewe belangstel.

 

Die “goeie nuus” is dat God die gebroke plekke van my lewe kan inneem en ‘n proses en werk begin om jou (en my) weer “heel” kan maak. Hy kan my nie net red (verlede tyd) nie, Hy is ook besig om my aan te hou red (teenwoordige tyd)!

 

Die “goeie nuus” is dat die Here God aktief betrokke kan raak in jou lewe. Hy sien en hoor en weet.

 

Die “goeie nuus” is dat Hy genoeg omgee om te handel in hulle wie Hom hulle toevlug maak.

 

Die “goeie nuus” is dat die Here die hersteller, vernuwer en versoener is van alle dinge nie net die dinge in die hemele nie maar ook die op die aarde!

 

Die “goeie nuus” is dat IN Christus Jesus die “hemelse” in die aardse ingekom en die mens het die objek van God se werkende en verlossinge geword! In Christus Jesus het die “hemele” ingestorm in die aardse doen en late van elke mens! Die goeie nuus dat in Christus het die “lig” ingekom en die duisternis oorweldig!

 

Die “goeie nuus” is dat ek en jy genooi word om God se restorasie en vernuwings beweging en met Hom ingeskakel te word om “alles nuut” te maak.

 

Die “goeie nuus” is dat geen sonde of mag jou meer hoef te bind of vas te hou nie sodat jy Hom wat die Heiland en Heler is van jou lewe en van elke faset daarvan kan ken.

 

Die “goeie nuus” is dat jy hom eendag “van aangesig tot aangesig” kan sien en jou in Hom wat jou Skepper, jou Verlosser en Lewe is kan verlustig.

 

Die “goeie nuus” is dat jou lewe weer sin kan maak en doelgerig kan wees met ‘n volle versekerdheid en vastheid wat niks anders in hierdie wereld jou kan bied nie!

 

Ek weet nie van jou nie, maar dit is goeie nuus vir my!

 

“En Petrus het sy mond geopen en gesê: Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie,

35 maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is.

36 Dit is die woord wat Hy gestuur het aan die kinders van Israel toe Hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus—Hy is die Here van almal.

37 Julle weet van die saak wat deur die hele Judéa gebeur het en van Galiléa af begin het, ná die doop wat Johannes gepreek het,

38 met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was.

39 En ons is getuies van alles wat Hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het Hom omgebring deur Hom aan ‘n kruishout op te hang.

40 Hom het God op die derde dag opgewek en beskik dat Hy sou verskyn

41 nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God vantevore verkies was, aan ons wat met Hom saam geëet en gedrink het nadat Hy uit die dode opgestaan het.

42 En Hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit Hy is wat deur God bestem is as Regter van lewende en dode.

43 Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergifnis van sondes deur sy Naam ontvang.” Hand 10:34-43)

 

“Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

18 En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het,

19 naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.

20 Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.

21 Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.”  (2 Kor 5:17-21)

 

“Want dit het die Vader behaag dat in Hom (in Christus Jesus) die ganse volheid sou woon

20 en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis—ek sê deur Hom—die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele.

21 Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het Hy nou versoen

22 in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor Hom te stel;

23 as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, ‘n dienaar geword het.”  (Kol 1:19-23)

 

En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie.

2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is.

3 En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.

4 En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.

5 En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.” (Open 21:1-5)

 

En wat gaan jy doen met hierdie goeie nuus? Jesus het gepreek dat mense hulle moet bekeer (omkeer en terugkeer na die Here) en die goeie nuus moet glo (aanneem en daarvolgens begin lewe)!

Voorblad.
Artikels.
Kontak ons.
Ander Skakels.
Copyright © bevrydingsa 2010  All rights reserved.
Voorblad.
Artikels.
Kontak ons.
Ander Skakels.

http://www.bevrydingsa.co.za

Bookmark and Share