Hoop is ‘n Persoon –  

die Dag toe “Hoop” vir jou gesterf het (3)

 

Hierdie artikels is ‘n reeks van studies oor Hoop

 

 

HOOP STUDIE # 3

Hoop is ‘n Persoon - die dag toe “Hoop” vir jou gesterf het

 

 

Die Christelike geloof sentreer rondom die Persoon en werk van Jesus Christus.  Tweeduisend jaar gelede het Jesus aan die kruis gesterf onder die hande van mense wat Hom uit die weg wou hê.  Sy reaksie op die wreedheid van die mense was dié woorde: “Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.” Luk.23:34.  

 

Hierdie gebeure vind plaas enkele ure voor die Joodse Paasfees sou begin.  Vir ‘n Jood van daardie tye moes hierdie gebeure eienaardige gewees het.  Daar was duisternis vanaf 12 uur tot 3 uur die middag.  Daar was weerligte en donderslae en die rotse het uitmekaargebars.  Die grafte het oopgegaan en dooies het opgestaan.  Selfs die “Voorhangsel” in die Tempel het van bo na onder geskeur.  Dit was ongewoon vir verskeie redes, want dié Jesus wat daar gesterf het, het nie aan die verwagting van Sy volgelinge voldoen nie.  Hulle het ‘n Messias verwag wat hulle van die juk van Romeinse oorheersing en korrupsie sou verlos.  Nou sterf Hy toe hulle die woorde hoor: “Vader, in U hande gee ek my Gees oor.” Luk.23:46.  Sommige wat daar rondgestaan het, het waarskynlik gesê of geredeneer: “Hy was dalk nie die een op wie ons gehoop het nie.”

Wat die mense van die eerste eeu na Christus nie besef het nie en wat baie vandag steeds nie besef nie is dat Jesus Christus moes sterf om sonde te oorwin en weer moes opstaan om ‘n ewige hoop te verseker.  Dit was eers sowat veertig dae later dat Jesus se dissipels onverskrokke verklaar dat Hy ons Redder en Here is – die Hoop waarop Israel en die wêreld gewag het.  Sy dood en opstanding was twee noodsaaklike gebeurtenisse waarop ons geloof gebou moes word.  Sonder hierdie twee grondwaarhede is daar geen Hoop vir die Christen gelowige in ons wêreld nie.

 

 

JESUS CHRISTUS IS ONS HOOP

 

Dis so ironies dat dertig jaar na Christus se geboorte in Bethlehem, word Hy vermoor deur die mense vir wie Hy gekom het (Joh.1:11).  Deur Sy dood en opstanding het Jesus Christus die verloop van die geskiedenis verander.  Ons kalender, die Romeinse Ryk, Sy volgelinge en miljoene ander het al van Hom gehoor en word steeds vandag deur hierdie twee gebeurtenisse gekonfronteer met die waarheid en werklikheid van Sy lewe en werk.

Mense verskil oor Jesus Christus.  Sommige buig in verwondering.  Ander bevraagteken die historisiteit van Jesus Christus.  Ander ontken Hom en nog vele meer beskou Hom slegs as ʼn goeie morele voorbeeld van hoe mense behoort te leef en op te tree.  Die vraag is wat sê die Bybel? 1 Joh.4:2-3Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God; :3  en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld”.

Al die getuienisse rondom die koms, lewe en werk van Jesus Christus was akkuraat en bewys dat Hy geen bedrieër was nie en dat Sy wonderwerke eg was.  Dit verseker dat om op Hom te hoop is ʼn werklikheid – 1 Kor.15:17.  Paulus noem Christus “ons Hoop.” – 1 Tim.1:1.  

 

 

 

Daar is vier redes waarom ons op Christus kan hoop:

 

 

 

I. JY KAN OP JESUS CHRISTUS HOOP OMDAT HY GOD EN MENS IS

 

1. Die Bybel is baie duidelik:  Jesus is volkome God en volkome mens.  Hoe die detail werk is bo ons vuurmaakplek, dit is hoe die Skrif Hom aan ons bekend maak en daarom aanvaar ons dit.  Kom ons let op die volgende Skrifgedeeltes: Joh.1:1, 18; Titus 2:13; Hebr.1:8 en 1 Joh.5:20. Die Apostels maak dit ook duidelik dat Jesus die Here (JHWH – Sy Verbondsnaam in die OT) van die NT is – Hand.10:36; 2Pet.3:2.  Jesus maak dit ook duidelik dat Hy en die Vader een is – Joh.5:18; 10:28-36; 19:7

 

2. Jesus het sy Godheid aan ons bekend gemaak in sy lewe en werk op aarde Joh.2:24-25; 6:64.  Sy lewe het gewys dat Hy absoluut volmaak is – Luk. 1:35; Hand.3:14.  Hierdie volkomenheid is net toe te skryf aan God – Deut.23:4 en vergelyk dit met Hand.3:23.  Sy bediening is die bewys van God self wat werk:

 

Hy vergewe sondes – Mark.2:5-12; Kol.3:13

Hy gee ons die ewige lewe – Joh.10:27-29

Hy belowe om Sy Kerk te bou – Mat.16:18

Hy toon Sy almag oor engele en bose magte – Mat.13:41; Mark.1:25; Luk.8:30-31.

Hy beantwoord die gebede van Sy kinders – Joh.14:14.

Dis dan ook geen wonder dat Sy volgelinge Hom as sulks aanbid het nie – Mat.14:33; 15:25.

 

 

 

3. Wat Sy volkome mensheid aanbetref is die Bybel net so duidelik oor.  Die evangelies maak seker dat ons verstaan wie Sy voorouers is – Mat.1:1-17; Mark.6:3; Luk.3:23-38.  Dit vertel ons van Sy normale menslike geboorte – Mat.1:25; Luk.1:26-35.  Hy het onder normale omstandighede opgegroei – Luk.2:40.  Hy toon ook al die emosies van a volkome mens:

 

Honger – Luk.4:2

Dors – Joh.4:7

Uitputting – Mark.4:38

Hartseer – Joh.11:35

Sy liggaam het gebloei toe Hy deurboor is – Joh.19:34

Terwyl Hy die Seun van God was, was Hy ook die Seun van die Mens – Mat.16:13, 16; Joh.1:49-51

 

4. Omdat Hy beide God en mens is kan Hy volkome met ons identifiseer en dit gee ons ongekende hoop.  Hy kan aan al God se standaarde voldoen en Hy weet presies hoe ons die lewe ervaar en waarmee ons worstel en stoei.  Hy is die Skepper van die mens – ek en jy – en daarom staan Hy nie koud of onbesorg teenoor ons nie.  As God is Hy almagtig om ons te red en te bewaar en as mens weet Hy presies wat ons nodig het.

 

 

II. JY KAN OP JESUS CHRISTUS HOOP OMDAT HY GESTERF EN OPGESTAAN HET

 

1. Sy dood en opstanding gee ons hoop.  Hy het a vlekkelose lewe gelei – Hebr.4:15, en daarom het Hy Homself geoffer as die vlekkelose Lam van God – 1Pet.1:9.  Hy het nooit gesondig nie en tog sterf Hy vir die sondaar in hierdie wêreld – Luk.19:10; Mark.10:45.  Die straf op sonde is die dood – Rom.6:23, en daarom moes Jesus die prys vir sonde betaal – 2 Kor.5:21; 1 Pet.2:24.  Paulus skryf dat God juis sy liefde vir ons daarin bewys dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was – Rom.5:8-9.  Petrus laat ook sy stem hieroor hoor – 1Pet.3:18.

 

2. Die straf op sonde kon net op hierdie manier betaal word.  Geen poging van die mens se kant kon enige iets aan die toestand van die mens verander nie – Jes.64:6.  Verlossing kan op geen ander manier verkry word as slegs deur Jesus Christus nie – Joh.14:6.  Slegs Christus kon die wraak van God tevrede stel – Jes.53:9; Rom.8:3-4.  Juis daarom is Sy dood en opstanding die kern van ons hoop, want dit vorm die kern van die ewige lewe.  Omdat Christus gesterf het kan ons leef – 1 Tes.5:10.

 

Omdat Hy God is kon die dood Hom nie gevange hou nie – Mat.28:5-6; Hand.7:54-56; 1 Kor.15:3-4.  Juis SY opstanding is die bewys dat God SY offer aan die kruis vir die sonde van die mensdom aanvaar het – Hand.13:34-38.  So skryf Paulus in Rom.1: 4. en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here”,    

 

3. Dit gee ons die vertroue om onverskrokke te verklaar dat Jesus volkome God en volkome mens is; dat Hy sonde se mag gebreek en oorwin het.  Dit gee ons die vertroue om te weet dat ons ook eendag uit die dood sal opstaan om ons Verlosser en Here tegemoet te gaan!

 

 

III. JY KAN OP JESUS CHRISTUS HOOP OMDAT HY HUIDIGLIK IN DIE HEMEL IS

 

1. Jesus is op die oomblik waar Hy belowe het Hy sal wees – in die Hemel – Hand.2:33.  Dis van hier dat Hy intree vir die gelowiges, Sy kinders – 1 Joh.2:1; Hebr.7:25; 9:24.  Ons kan met sekerheid verklaar dat Hy nou optree as die Christen se Hoë Priester – Hebr.8:1-2; 10:12.  Deur Sy Gees werk Hy onophoudelik in Sy kerk – Joh.16:5-7.

 

2. Sy beplanning is nie om daar te bly nie.  Hy het belowe om Sy kinders te kom haal, maar hierdie keer nie as Verlosser nie, maar as Regter om te oordeel – Hand.17:31; 2 Tes.1:6-10.  Trouens Sy Hemelvaart het vooruitgekyk na Sy Wederkoms – Hand.1:11.

3. Sy Wederkoms is ‘n gegewe.  Sy beloftes het nog altyd waar geword.  God is geen mens dat Hy sou lieg nie.  Hy is en bly God en Hy kom weer om sondaars regverdig te oordeel en Sy kinders verewig te verlos.

 

 

IV. JY KAN OP JESUS CHRISTUS HOOP OMDAT HY GOD SE BELOFTES VERVUL HET

 

1. Net na die sondeval beleef ons iets van God se groot genade – Gen.3:15.  God maak die belofte van Sy Seun wat sonde weer tot niet sou maak.  Op Sy sterfbed verklaar Jakob in Gen.49:10-11, dat die Verlosser sal kom aan wie die volke hulle sal onderwerp.  Selfs die OT offerandestelsel was ‘n afbeelding van Christus se volmaakte offer aan die Kruis – Hebr.10:1-10.

 

2. Die profeet Jesaja praat van Sy lyding – Jes.52:13-53:12 en so ook die Psalmdigter – Ps.22:1-31.  Tog is dit ook Jesaja en die Psalmdigter wat Sy grootsheid, verlossing en heerskappy besing – Jes.42:1-4; Ps.2:9.  Hierdie verwagtings word deur die korter profete beklemtoon wanneer hulle Sy koninkryk en heerskappy sien as a lewende werklikheid – Am.9:11-15; Sef.3:14-20; Sag.14:16-21.  Dit is geen wonder nie dat tydens die geboorte van Jesus was die Messias verwagting iets groots – Luk.2:25-38.

 

3. Jesus Christus betree dus ons wêreld as die Vervulling van God se beloftes in die OT – Hand.13:32-33.  God is ‘n Waarmaker van Sy Woord.  Sy beloftes gaan altyd in vervulling. Dus is dit geen wonder dat die Apostel Paulus Jesus beskou het as die “hoop van Israel” (OAV) – Hand.28:20.  Christus is die vervulling van God se Ou Testamentiese Waarborg – Hand.26:6-7.

 

 

DAAR IS DUS NIE NET HOOP VIR VANDAG NIE, MAAR OOK VIR DIE TOEKOMS!

 

 

Die Bybel is baie duidelik en stel dit onomwonde dat Jesus Christus die hoop van hierdie wêreld is.  Elkeen wat dit nie aanvaar nie is sonder God en sonder hoop.  Jesus self het gesê dat Hy die Weg en die Waarheid en die Lewe is en dat niemand na die Vader kan kom anders as deur Hom nie – Joh.14:6.  Hy het dit duidelik gemaak dat slegs Hy die ewige lewe aan ons kan gee – Joh.4:14.

Christus het dit duidelik gestel dat Hy aan ons volmaakte rus kan bied –Mat.11:29, volmaakte leiding – Joh.8:12, volmaakte beskerming – Joh.10:7-14.  Dis slegs deur Sy volkome werk aan die Kruis dat ons wat sondaars is, nou met God versoen is.  Wie Jesus verwerp as Hoop sal eendag sonder hoop voor God moet staan – Joh.8:24.  Aan die ander kant leer 1 Joh.4:15-18 dat elkeen wat hoop op Christus het niks om te vrees nie.

 

 

1 Johannes 4:15-19

:15 Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is—God bly in hom, en hy in God. :16  En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. :17  Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld. :18  Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. :19  Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.

 

 

 

 JY KAN OP JESUS CHRISTUS HOOP OMDAT HY GOD EN MENS IS

JY KAN OP JESUS CHRISTUS HOOP OMDAT HY GESTERF EN OPGESTAAN HET

JY KAN OP JESUS CHRISTUS HOOP OMDAT HY GOD EN MENS IS.

JY KAN OP JESUS CHRISTUS VERTROU OMDAT HY GESTERF EN OPGESTAAN HET.

JY KAN OP JESUS CHRISTUS HOOP OMDAT HY HUIDIGLIK IN DIE HEMEL IS.

JY KAN OP JESUS CHRISTUS HOOP OMDAT HY GOD SE BELOFTES VERVUL HET.

 

 

 

 

 

Ander Studies in hierdie reeks:

 

Studie #1 - Hoop - As God Sy Woord Gee

Studie #2 -  Jy kan die Lewende God Vertrou

 

 

 

Ander Soortgelyke Artikels

 

 

Die  eienskappe van Valse  hoop

Die eienskappe van Ware Hoop

Voorblad.
Artikels.
Kontak ons.
Ander Skakels.
Bookmark and Share

http://www.bevrydingsa.co.za

Voorblad.
Artikels.
Kontak ons.
Ander Skakels.
Copyright © bevrydingsa 2010  All rights reserved.

 

        Mat.12: 20’n Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en ‘n lamppit wat rook, sal Hy nie uitblus nie, totdat Hy die reg tot oorwinning uitbring.” (OAV)