Hebr.10:23Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het. (NAV)

Hebr.10:23 Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. (NIV)

Hebr.10:23 Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou; (OAV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoop –  

Jy KAN die Lewende God Vertrou (2)

 

Hierdie artikels is ‘n reeks van studies oor Hoop

 

 

 

HOOP STUDIE # 2

Hoop - jy KAN die Lewende God vertrou

 

 

 

INLEIDING:

 

Christene bely met reg dat die Bybel absoluut waar is.  Die Bybel gee ook nooit ʼn vae of vals beeld oor wie en hoe God is nie.  Die Bybel stel God aan ons voor as die Lewende God wat nooit lieg nie.  Om die waarheid te sê, Hy kan nie lieg nie!  Wanneer die Bybel God aan ons voorstel kan daar ook nooit enige oordrywing wees nie, want geen mensetaal kan ooit reg laat geskied aan die grootheid en grootsheid van God nie.

Alles omtrent God is absolute sekerhede.  Die volkomenhede van God is nie die produk van die mens se vindingrykheid nie.  Dis hoe Hy werklik is – volkome heilig, volkome regverdig, volkome getrou, volmaak in Sy liefde, genade, barmhartigheid en nog vele ander volkomenhede wat aan Hom toegedig kan word.  Juis daarom is sy beloftes volkome betroubaar en ek en jy kan dit onomwonde glo.

God is nie slegs volkome betroubaar vir wie Hy is en waartoe Hy in staat is nie, maar ook omdat Hy presies weet wat Hy doen.

 

 

 

I. JY KAN OP GOD HOOP OMDAT SY PLAN HEILIG IS:

 

Wanneer mense ʼn oormaat mag het maak dit hulle meeste van die tyd heeltemal korrup en dit boesem vrees by mense in.  Met God is dit heel anders.  Sy almag en alwsyheid is in perfekte ballans en dit gaan hand-aan-hand met sy volmaakte beplanning.  Let op Jes.25:1.  HERE, U is my God! U sal ek verhoog; u Naam sal ek loof; want U het wonders gedoen, raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou.

 

Sy beplanning is so perfek dat die profeet Jesaja in 46:10 sê: wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;”

Die Psalmdigter voeg sy stem by in Psalm 33:11 Die raad van die HERE bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag.”  

 

Wat behels God se plan?

 

a. God se plan verseker vir Hom maksimum eer.  Die Bybel leer dat alles gemaak is om Hom te verheerlik – (Jes.43:7; Psalm 8; 19:1; 1 Kor.10:31).  Trouens, God het ons verlos uit ons sonde sodat ons kan leef tot lof van SY heerlikheid – (Ef.1:3, 6, 12 en 14).  As God so ʼn passie het vir Sy eie verheerliking, moet dit ook ons passie in die lewe wees om Hom te verheerlik.  Hy is die enigste Een in die ganse heelal wat waardig is om verheerlik te word.  Hoe raak dit ons hoop?  God se passie vir Sy verheerliking is die waarborg dat Hy sy beloftes aan Sy kinders sal nakom.  As Hy nie Sy beloftes nakom nie, sal SY heilige Naam daaronder ly – Ex.32:9-14.

b. God se plan verseker vir ons maksimum seën.

Wanneer God verheerlik word, word Sy kinders geseën.  God begeer die welvaart van Sy kinders.  Let op Rom.8:28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is”.

 

Dit beteken eenvoudig dat God elke omstandigheid en elke persoon in ons lewe gebruik om ons geestelik te laat groei na die beeld van Sy Seun, Jesus Christus.  Dit kom soms in die vorm van dissipline, juis omdat Hy ons liefhet – Hebr.12:10 Want húlle het ons wel ‘n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word”.

 Jak.1:2-3 sê dat ons al die swaarkry en seerky as louter vreugde moet beskou.  God se definisie van seëninge word nie noodwendig gemeet aan materiële welvaart nie.  Inteendeel, Hy definieër dit in terme van geestelike groei na die beeld van Sy Seun, Jesus Christus.

 

Dis nou net hier wat die woorde van John Piper soveel betekenis kry:  God is most glorified in us, when we are most satisfied in Him.”  Dit is sommer genoeg rede om positief te leef in ʼn baie deurmekaar Suid-Afrika.  Hy het Sy beloftes gemaak tot ons voordeel.Selfs, al sou ons nie alles verstaan wat met ons gebeur nie; hoekom die Here soveel dinge toelaat om met Sy kinders te gebeur. Luister wat sê Rom.15:13: En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!”

 

II. JY KAN OP GOD HOOP OMDAT HY GETROU IS:

 

1. God het nog nooit enige van Sy belfotes verbreek nie.  Hy is absoluut bo verdenking.  Daar is ook geen aanduiding in die Skrif dat Hy ooit in die toekoms ontrou aan Sy beloftes sal wees nie.  

Psalm 100:5 Want die HERE is goed; sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag”.

 

2.   Asaf skryf in Psalm 77 dat wanner hy struikel oor sy huidige omstandighede wat haglik lyk dan dink hy aan die Here se dade van die verlede en dit gee hom hoop!  1 Kron.16:15 sê dat God onthou die verbond wat Hy lank gelede gemaak het en aan duisende geslagte toevertrou het.  Etan die Psalmdigter skryf in Psalm 89:2 dat hy altyd die lof van God sal besing en aan opkomende geslagte getuig van SY getrouheid.  Psalm 119:90: U trou is van geslag tot geslag;”

 

3. God se getrouheid is nie ʼn abstrakte konsep waaroor ons moet filosofeer nie.  Dit is een van Sy volkomenhede wat oor en oor deur die eeue beproef is deur Sy liefdevolle versorging in al ons behoeftes na die rykdom van Sy genade.  Hy is getrou in alles wat Hy doen – Psalm 33:4.

 

III. JY KAN OP GOD HOOP OMDAT HY JOU LIEFHET:

 

1. God het Sy kinders lief!  Let maar net op hoe God Sy liefde in die Ou Testament aan Sy volk bewys het – Deut.23:5; Ex.34:6-7.  Meer as 25 keer skryf die Psalmdigters dat daar geen einde aan die liefde van God is nie.  Let op na Psalm 137; 31:8; 100:5 (NAV) en ook Psalm 6:4 (NIV); 21:7(NIV); 90:14 (NIV).

As daar ooit ʼn mens was wat handoek kon ingooi, was dit Jeremia.  Na die verwoesting van Jerusalem en die duisendes wat gesterf het op allerlei maniere skryf Hy in Klaagliedere 3:32 “as Hy beproewing oor ʼn mens gebring het, ontferm Hy Hom weer, want sy liefde is groot.” “Maar as Hy bedroef het, ontferm Hy Hom na die grootheid van sy goedertierenhede;” (AOV)

 

2. God se liefde word net so duidelik in die Nuwe Testament uitgebeeld.  God se liefde is so groot vir hierdie wêreld dat Hy Sy Seun gestuur het om in ons plek die vloek van die sonde en die wraak van God te dra. Joh.3:16; Ef.2:4; Titus 3:4; 1Joh.4:19.  Christus se dood was die grootste bewys van God se liefde vir ons. Rom.5:8 “Maar God bewys Sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons sondes gesterf het toe ons nog sondaars was.”  Dit was uit liefde dat Hy ons voorbeskik het tot die ewige lewe – Ef.1:4-5; 1Tes.4:9.  Wanneer God ons dissiplineer is dit juis Sy liefde wat Hom daartoe dwing en nie Sy wraak en oordele nie.

 

3. Met betrekking tot hoop, skryf Paulus in 1Kor.13:8 dat die liefde nooit vergaan nie.  Omdat God liefde is – 1Joh.4:8 – sal Hy ons nooit in die steek laat nie.

 

WAAR LAAT DIT MY EN JOU?

 

 

Om te hoop is om op God te vertrou.  Dit is soos toe jy klein was en van iets hoog af moes spring wetende dat jou pa jou sou vang.  Hy was sterk genoeg en sou jou nie laat val nie. Jy kon hom vertrou.  

Die verskil is net dit:  Hoe ouer en groter jy geword het hoe minder sou jy na hom toe gespring het.  Beide van julle se vermoeëns het verander en so ook omstandighede.  God verander nooit.   Daarom is geloof nie ʼn sprong in die donker nie.  Dis ʼn berekende tree van vertroue wat ek en jy gee in die arms van God omdat ek Hom kan vertrou.  Ek hoop op Hom want Hy is God; Ek hoop op Hom want Hy is almagtig; Ek hoop op Hom want Hy is alwys; Ek hoop op Hom want Sy plan is heilig en goed; Ek hoop op Hom, want Hy is getrou en ek hoop op Hom want Hy het my lief!

 

Hoop op God is nie dat daar ʼn moontlikheid bestaan dat die uitkoms miskien gunstig sal wees nie.  Dis ʼn gegewe.  Bybelse hoop is werklike hoop.  Jy kan dit met ʼn oop gemoed aanvaar.

 

Luister na Jesaja 49:23 “Dan sal jy besef dat Ek die Here is; wie op My vertrou, word nie teleurgestel nie.”  My reaksie is die van Hebr.10:23. “Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou

 

 

 

Mag hierdie studie jou help,- ongeag jou omstandighede – om die Here God beter te leer ken, as dié God wie jy kan vertrou. Met jou finansies, jou werk, jou huwelik, jou kinders, selfs met jou lewe.

 

 

 

JY KAN OP GOD HOOP VIR WIE HY IS – HY IS GOD!

 

JY KAN OP GOD HOOP VIR WAT HY DOEN – HY IS ALMAGTIG

 

JY KAN OP GOD HOOP OMDAT SY PLAN HEILIG IS

 

JY KAN OP GOD HOOP OMDAT HY GETROU IS

 

JY KAN OP GOD HOOP OMDAT HY JOU LIEFHET

 

 

Die Here seën jou.

 

 

Ander Studies in hierdie reeks:

 

Studie #1 - Hoop - As God Sy Woord Gee

Studie #3-  Hoop is ‘n Persoon - die dag toe “Hoop” vir jou gesterf het

 

 

Ander Soortgelyke Artikels

 

Die  eienskappe van Valse  hoop

Die eienskappe van Ware Hoop

Bookmark and Share

http://www.bevrydingsa.co.za

Voorblad.
Artikels.
Kontak ons.
Ander Skakels.
Copyright © bevrydingsa 2010  All rights reserved.
Voorblad.
Artikels.
Kontak ons.
Ander Skakels.