Bookmark and Share

Wat Jy Moet Weet....

 

 

                           ...oor Selfmoord

  Rom 14:8-9  Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here :9  Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers.

 

   Rom 8:38-39  Want ek is versekerd dat geen dood (ek is oortuig dat dit selfmoord ook insluit, en dit beteken nie dat ek die reg het om dit te doen nie.) of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge :39  of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.

 

 

‘n Vraag wat baie mense vra is: “Is selfmoord verkeerd? Of: “Is selfmoord sonde?” “Gaan iemand wat selfmoord gepleeg het, verlore, m.a.w. hel toe?” Ek wil in my eenvoudigheid, hier my mening oor selfmoord gee, omrede ek self, persoonlik al twee keer by selfmoord stilgestaan het in my lewe, en wil ek met hierdie skrywe wat jy nou besig is om te lees, jou help deur inligting vir jou te verskaf en raad gee oor hierdie baie komplekse saak van “SELFMOORD”. Moontlik mag jy dalk nie met my saam stem nie; moontlik het jy jou eie mening hieroor, maar wat ek vra is dit: “Dat jy nie veroordelend, of bevooroordeeld sal wees oor die saak nie, nie voordat jy net vir ‘n oomblik in die skoene van iemand  gestaan het wat selfmoord oorweeg het, of dit probeer pleeg het, en dit onsuksesvol was nie.”

 

Dit is maklik vir die kritici daar buite om vinger te wys na só ‘n persoon, en dan afbrekende woorde te sê, nog voordat daar intens met die  “selfmoord persoon” gepraat word. So, ek vra jou vir begrip en verstaanbaarheid teenoor diegene wat selfmoord  oorweeg het; en vir diegene wat onsuksesvol daarmee was. Vir die ander wat “suksesvol” selfmoord gepleeg het, kan ek slegs vir die geliefdes wat agter gebly het, ‘n woord of twee van bemoediging gee, en self leiding gee oor die saak sodat hul vertroosting en heelmaking kan beleef.

 

Ek glo dat die Here absoluut Soewerein is. Hy bepaal wanneer ons gebore word, en wanneer ons moet sterwe.

 

 

Pred.12:6-7  Voordat die silwerdraad verwyder word en die goue oliekruik stukkend val en die kruik by die fontein gebreek word en die wiel stukkend in die put val :7  en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het.

 

Job 1:21  en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!

 

Ons almal moet een of ander tyd dood gaan. Hoe hard dit ookal mag klink.

 

Rom 6:23  Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

 

1Sa 20:3  Toe sweer Dawid verder en sê: Jou vader weet baie goed dat ek guns in jou oë gevind het; daarom het hy gedink: Laat Jónatan dit nie weet nie, anders word hy bedroef. Maar so waar as die HERE leef en jou siel leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood!

 

 

 

Ek het ses vrae wat baie keer gevra word oor selfmoord, en ek wil probeer deur die hulp van die Here, om dit kort en kragtig te beantwoord, en vertrou dat jy wat hier lees, jou soeke na ‘n antwoord/e rus en vrede sal vind. Luister wat sê Jesus in die volgende teks vers.

 

Mat 11:28  Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

 

Ps 30:3 HERE, my God, ek het U aangeroep om hulp, en U het my gesond gemaak.

 

Ps 50:15  en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.

 

 

VRAAG EEN:

 

Wat is selfmoord?

 

Selfmoord volgens my mening is: “Die wederregtelike ontneming van iemand se lewe.”

 

(1) M.a.w. dit is die be-eiendiging van ‘n lewe deur ‘n wilsbesluit wat geneem word. En hoor my mooi, wanneer iemand wat selfmoord wil pleeg by daardie punt kom om dit te doen, dink hy of sy nie meer rasioneel nie.

 

(2)Baie selfmoord gevalle kan ook “beplan” wees, m.a.w. waar die persoon genoegsame tyd het, om dit mooi haarfyn te beplan, om nie baie “skade” of pyn aan die agter geblewenes te veroorsaak nie. En tog beleef die wat agter bly, juis die geweldige pyn en “skade” wat berokken is.

 

(3)Dan is daar ook volgens my mening, selfmoord gevalle wat nie beplan was nie, en wat vanweë omstandighede die persoon noodsaak, om dit te doen.

 

(4)Dan is daar ook selfmoord gevalle wat hetsy beplan, of deur omstandighede gedring word, wat nie “suksesvol” is of was nie, m.a.w. waar die persoon “misluk” het in die poging om dit te volvoer. Sommige van die gevalle wat uitgevoer was, het om een of ander rede skeef geloop, en die persoon leef nog na die voorval, hetsy dat hulle hul self vermink het, of dat hulle nie die daad gedoen het nie.

 

 

Miskien kan mense sê dat so ‘n persoon wat selfmoord pleeg, ‘n “lafaard” is, en ek kan “ja” en “nee” sê hierop. “Ja”, omrede die mens se omstandighede of probleme, nooit groter as God kan wees nie, omdat die Here Jesus in en deur Sy Woord vir al ons probleme ‘n oplossing het. En miskien is hierdie oplossing nie altyd so maklik nie, maar moontlik. “Nee”, omrede die persoon aan die einde van al sy “hulpbronne” gekom het, en hy/sy nie meer ‘n uitweg kan sien, of selfs geen doel meer in die lewe kan sien om voort te leef nie. Hy kan nie meer rasioneel dink nie, en hy glo die leuen dat daar vir hom of haar geen hoop meer oor is nie, en dat dit nie die moeite werd is om te leef nie. Die wêreld sal van hom/haar ontslae wees, en die mense rondom hom/haar kan dan sonder hom/haar rustig voort leef sonder die beslommernis van die “probleem persoon.”

 

 

Ek hou van wat Dr.Isak Burger gesê het by ‘n geleentheid waar hy opgetree het, en dit is: “Selfmoord is moord op jouself.”

 

 

Selfmoord in die Bybel:

 

Simson:

Rigters. 16:29-30  En Simson slaan sy arms om die twee middelste pilare waar die huis op gerus het, die een met sy regter— en die ander met sy linkerhand, en leun teen hulle aan. :30  En Simson sê: Laat my sterwe saam met die Filistyne! En hy buig hom met krag, sodat die huis inval op die vorste en op al die mense wat daarin was. So was dan die dooies wat hy by sy sterwe gedood het, meer as die wat hy in sy lewe gedood het.

 

(‘n Woord oor die gedeelte in Rigters, en dit is: Dat hierdie daad van Simson, ‘n “heldedaad” was, en nie ‘n rolmodel vir iemand om selfmoord te pleeg nie. Simson was ‘n Nasireer gewees, en sy doel was nog steeds God se doel om Israel te verlos van die vyand. Dus kan iemand nie die gedeelte gebruik om sy daad van selfmoord te wil regverdig nie, en te dink dat hy/sy ‘n helde daad doen nie.)

 

Judas:

Mat 27:3-5  Daarna het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat Hy veroordeel was, berou gekry en die dertig silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge :4  en gesê: Ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Maar hulle sê: Wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien! :5  En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang.

 

(N Woord oor Judas se selfmoord. Onthou dat Jesus gebid het in Joh.17:12 die woorde: “Toe Ek saam met hulle in die wêreld was, het Ek hulle in u Naam bewaar. Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul sou word.” M.a.w. dit was geprofeteer in die Ou Testament dat Judas Jesus sou verraai. Judas het nie werklik ware berou getoon hier nie. Lees 2Kor7:10 oor ware berou. Lees ook Handelinge.1:16-18 oor die selfmoord van Judas.Judas se selfmoord voorspelling kom uit Psalm.41:9. Dat Jesus deur Judas verkoop sal word vir 30 sikkels silwer in Sagaria.11:12-13. Daarom het Judas geen hoop gehad nie. Dit klink hard om dit te sê, maar dit is een van die dinge m.b.t.die Soewereiniteit van God wat ons as mens nooit sal verstaan nie.)

 

Saul:

1Samuel. 31:4-5  En Saul het aan sy wapendraer gesê: Trek jou swaard uit en deurboor my daarmee, anders kom hierdie onbesnedenes en deurboor my en dryf die spot met my. Maar sy wapendraer wou nie, omdat hy baie bevrees was. Daarop neem Saul die swaard en val daarin. :5  Toe sy wapendraer sien dat Saul dood was, het hy self ook in sy swaard geval en saam met hom gesterf.

 

Simri:

1Konings. 16:18  Net toe Simri sien dat die stad ingeneem is, het hy in die vesting van die koning se huis ingegaan en die huis van die koning bo-op hom aan die brand gesteek, sodat hy gesterf het,

 

Agitófel:

2Sa 17:23  En toe Agitófel sien dat sy raad nie opgevolg is nie, saal hy die esel op en maak hom klaar, en hy het na sy huis in sy stad gegaan en aan sy huis bevel gegee en homself gewurg. So het hy dan gesterwe; en hy is begrawe in die graf van sy vader.

 

 

 

VRAAG TWEE:

 

Is selfmoord, verkeerd/sonde?

 

My antwoord hierop is ‘n duisend maal “ja”. Dit is verkeerd, en dit is sondig. Ek sal dit nooit goed kan praat nie.

 

Efesiërs.5:29 sê dat niemand nog ooit sy eie vlees gehaat het nie, maar hy koester dit, versorg dit. Baie mense doen dit as ‘n soort van ‘n “ontsnapping” van realiteit; of van al hul probleme, maar die feit bly staan dat dit verkeerd is.

 

Selfmoord is ook nie ‘n onvergeeflike sonde nie.

 

Mat 12:31-33  Daarom sê Ek vir julle: Elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie. :32  En elkeen wat ‘n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word; maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie en ook in die toekomende nie. :33  Julle moet òf die boom goed maak en sy vrugte goed, òf julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg; want aan die vrugte word die boom geken.

 

Exo 20:13  Jy mag nie doodslaan nie.  (Die Here is gekant teen moord, en ek sluit selfmoord by dit in)

 

Baie mense dink dat as jy dood is, dan gaan jy dood soos ‘n dier, dat daar geen lewe na die dood is nie, maak nie saak hoe jy sterwe nie – ongelukkig sê die Bybel anders hieroor.

 

Heb 9:27  En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel,

 

 

 

VRAAG DRIE:

 

Gaan ‘n mens wat selfmoord gepleeg het, hemel toe of hel toe? M.a.w. is hy/sy verlore??

 

Hierdie is ‘n baie komplekse vraag, en afhangende van jou teologiese sieninge mag ons verskil van mekaar, en soms verskil ons radikaal hier oor.

 

Hier is my siening oor hoe ek die Skrif verstaan:

 

My teenvraag is dit:

Wie gaan verlore, m.a.w. hel toe.  en wie gaan gered word, m.a.w. hemel toe? Wat was Jesus se antwoord aan Nikodemus in Joh.3?

 

Joh 3:3,5-8  Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. :5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. :6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. :7  Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. :8  Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.

 

 

Kyk na wat Paulus sê wie verlore gaan!

 

2Th 1:8-9  in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie. :9  Hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte,

 

Die volgende vers (2Kor.5:21), is die Here se “antidode” vir ons sonde.

 

 

2Kor. 5:21  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

 

 

Die mens wat waarlik by Jesus uitgekom het, as verlore sondaar, sy sonde voor God bely(2Kor.7:10), Hom aanneem en aanvaar as sy persoonlike Saligmaker(Joh.1:12), word gewederbaar deur die Gees van God (Titus.3:5); word beklee met die Geregtigheid van Christus (2Kor.5:21); het die Heilige Gees van Christus in sy lewe ontvang (1Kor.2:10-12; Rom.8:15-16); sal nooit verlore gaan nie (Joh.10:28-30).

 

Die mens gaan verlore (hel toe) deur sy eie wilsbesluit wat hy/sy neem om Jesus Christus te verwerp as Saligmaker; as God se geskenk aan hom/haar(Rom.6:23). Sonder wedergeboorte kan geen mens in die Hemel kom nie. Die mens gaan nie verlore per sé a.g.v sonde nie, moenie my verkeerd verstaan nie. Dit is juis sonde wat skeiding bring tussen God en die mens (Jes.59:1-2).  ( Lees 1Joh.1:8, en selfs baie kinders van die Here doen nog sonde. Kyk na 1Joh.5:18 en dit beteken dat die kind van die Here nie in sonde voort lewe nie, maar indien hy/sy gesondig het, kom 1Joh.2:1-2 inwerking), dus gaan die mens verlore wanneer hy/sy,  Jesus as Verlosser en Saligmaker verwerp!!

 

Selfmoord is nie die grootste sonde op aarde nie. Kyk na verse soos: 1Kor.6:10-18; Gal.5:19-21; Open.21:8 om ‘n paar te noem. Kyk inbesonder na Jakobus.4:7, dan sien jy dat hoogmoed nie voor die Here kan stand hou nie. Het jy ook iets opgelet in hierdie verse wat genoem is?? Selfmoord kom nie eens voor daar nie!

 

(Onthou, ons praat nou oor selfmoord en die Kind van God. Wat gebeur met die kind van die Here wat selfmoord gepleeg het)

 

Dit gaan nie so seer oor “hoe” die persoon gesterf het nie, maar eerder of hy/sy in ‘n verhouding met die Here gestaan het. Onthou Rom 8:38-39! Sekerlik sal die persoon wat selfmoord gepleeg het voor die Here moet verskyn soos elkeen van ons om rekenskap te gee oor wat ons op aarde gedoen het, of dit reg of verkeerd was. 1Kor.3:10-15; 2Kor.5:10

 

Daar is ‘n woord wat baie geleerdes gebruik en die woord is: “Toerekeningsvatbaarheid”, en dit beteken eenvoudig, dat die persoon wat die daad pleeg, nie verantwoordelik gehou kan word vir sy daad nie. M.a.w soos ek reeds genoem het, dink die persoon nie meer rasioneel nie, en het alle realiteit met die lewe verloor. ONTHOU: (Dit is nie ‘n rede om selfmoord te pleeg nie.) Ons kan niemand anders blameer vir sy optrede nie, want baie mense soek die fout nou by hulle nadat die persoon klaar selfmoord gepleeg het. Sekerlik kan ons kategories sê: “Hy het sy eie vrye keuse gemaak”, en tog was daardie keuse so verwronge dat dit blyk om die regte keuse te gewees het. Dit sal hulle nie toegereken word nie!! (Laat die Here die uiterstes hanteer)

 

 

VRAAG VIER:

 

Hoekom pleeg mense selfmoord?

 

Ek dink persoonlik dat daar vele redes kan wees hoekom ‘n mens by die punt kom waar hy/sy hul eie lewe wil neem, ek noem net ‘n paar daarvan:

 

Self misleiding, waar die persoon nie eerlik met hulself en met ander is nie. Hul word uitgevang en die gevolge mag katastrofies wees.

Depressie. Dit kan die hoof-oorsaak wees van vele selfmoord pogings.

Geestelike versteurings.

Dwelm misbruik

Alkohol misbruik.

Dit kan ook oorerflik wees waar familie-lede ‘n geskiedenis het van selfmoord dreigemente en pogings.

Minderwaardigheid.

Werkloosheid, waar die persoon nutteloos voel en geen waarde meer oor het, soveel so dat sy menswaardigheid daaronder ly.

Huisgesinne wat versteurd is; enkel ouer huise; Onstabiliteit in die huisgesin; Rol verdelings tussen die ouers wat versteurd is;

Hoë verwagtinge wat teleurgestel het.

Perfeksionisme.

Vergelykings tussen familie-lede om beter te presteer.(Wedywering)

Egskeiding.

Sonde: Spreuke.5:22 sê: “Sy eie ongeregtighede vang hom, die goddelose, en in die vangstrikke van sy eie sonde word hy vasgehou.

Baie mense kom by ‘n plek in hul geestelike lewe, waar die Here nie meer vir hulle sin maak nie; dan word die Here bevraagteken, ongeloof kruip in, en vrees neem oor dat mense dalk die “onvergeeflike” sonde gedoen het. Dat die Here hulle dalk “teleurgestel” het  in een of ander kwessie waarmee hul te kampe gehad het, en keer die rug op Hom.

 

‘n Vraag wat ek wil vra, en dit het ek al vir vele mense gevra, en dit is: “Wat gebeur die dag as die Here nie vir jou sin maak nie?” “Wat gebeur wanneer die Here nie opdaag in jou krisis nie?” Hoor wat sê Dawid in Ps.119:116. “Ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe; en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie.” Wat maak jy as jy die Here in geloof en in jou benoudheid aanroep, en Hy nie opdaag nie, of miskien volgens jou “te laat” opgedaag het? (Ek sal nogal regtig bly wees indien jy wat hier lees, my ‘n e-pos kan stuur sodat ons daaroor kan praat. Kyk aan die einde van die geskrif vir my e-pos adres)

 

 

VRAAG VYF:

 

  Is daar enige tekens of waarskuwings seine waarna iemand kan oplet indien iemand selfmoord neigings het?

 

Ek dink tog so. Ek dink aan ‘n paar tekens wat ek self opgemerk het by mense, en dit is:

 

Soms maak mense in gesprekke melding van selfmoord wat hul wil pleeg, en hier vra dit na noukeurige “luister” na sekere woorde wat gebruik word.

Mense wat hul werk, huweliks maat, ‘n vriend of geliefde verloor het, hetsy deur die dood of andersins, voel hartseer, en word selfs morbied. Die lus vir die lewe word verloor.

Begin ‘n kluisenaars-lewe lewe, en wil nie meer meng met die samelewing soos voorheen nie. (Ons kan verstaan by die verlies van hierdie dinge, dat daar ‘n soort van verslaenheid kom, en dat die persoon gehelp moet word om die dinge te verwerk, en nie sommer netso uitgelos moet word nie)

Daar kan ook gekyk word na gelaatstrekke waar die persoon nie meer omgee om homself/haarself nie; ‘n soort van “kan-nie-worrie” gesindheid wat intree.

Geen sin meer oor vir die lewe nie.

Mense wat al baie lank aan een of ander siekte ly, wat dit wil beeindig a.g.v. die pyn en lyding wat verduur moet word.

Baie mense wat perfeksioniste is, moet altyd tevrede gestel word deur ander, en om hul guns te wen moet daar altyd dinge gedoen word wat hul “impress”, en as hul nie kan kompeteer met die “jones-hulle” nie, dan wys die in hul optredes.

Swartgalligheid oor die lewe, en die tyd waarin ons lewe.

 

VRAAG SES:

 

Is daar hoop, regtige Bybelse hoop wat aan iemand gegee kan word om sin in die lewe te kry, indien hulle dit nie het nie?

 

Ja, ek glo so. Kyk na my artikels bladsy oor hoop en jy sal baie inligting daaroor kry.

 

Ek wil graag afsluit met die volgende Skrifgedeelte, en ‘n woordjie van bemoediging, en dit is:

 

Die Here het jou geskape met ‘n lewens-doel hier op aarde. Jy leef nie vir jouself nie, en inbesonder as jy sê dat jy ‘n kind van God is. Hy het ‘n plan vir jou lewe. Satan sal dit graag wil verongeluk (Joh.10:10). Jy is waardevol vir die Here. Miskien word jy verwerp deur mense, dalk deur jou eie bloed familie; dalk was jy nie “beplan” deur jou ouers nie, en nou voel jy verstote, en wil jouself uit die pad uit kry. NEE – die Here het jou wel beplan. Hy het soveel potensiaal in jou lewe ingebou, dat die mense rondom jou, dit ontsettend nodig het. Al besef hulle dit nie regtig nie. God het geweet dat jy gebore sou word op die regte tyd – ja, God se tyd, en jy moet jou lewens-doel bereik en vervul. Moenie dit verkort deur jou lewe te neem nie, want dit sal jou niks baat nie. Die verwyte, die vernedering, en skuldgevoelens van hulle wat agter gaan bly as jy jou lewe sou neem, gaan ontsettend groot wees.

 

Kyk op na God, Hy is inbeheer, al lyk dit nie vir jou nou so nie, Hy het jou oneindig lief, al laat Hy ook baie kere dinge toe in jou lewe om te gebeur, jy is in Sy leerskool. Daar is vele mense soos jy, wat hulp nodig het – God se hulp – en die Here wil jou graag gebruik om die te help wat ook op die punt staan, om ‘n ewigheid, dalk sonder Hom – in te gaan. Is dit die moeite werd?

 

Jesus roep jou vandag, ja jy wat hier nou lees, en Hy sê in Matt.11:28, dat jy na Hom toe moet kom. Ek het dit gedoen, jare gelede, en was nog nooit spyt daaroor nie. Die Here sal jou help, gee vir Hom ‘n kans nou in jou lewe.

 

Rom 14:7-9  Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. :8  Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. :9  Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers.

 

chris@tkm.co.za

 

 

 

Wat is selfmoord?

Selfmoord in die Bybel

Is selfmoord, verkeerd/sonde?

Gaan ‘n mens wat selfmoord gepleeg het, hemel toe of hel toe? M.a.w. is hy/sy verlore??

Hoekom pleeg mense selfmoord?

Is daar enige tekens of waarskuwings seine...

Is daar hoop, regtige Bybelse hoop wat aan iemand gegee kan word...

booo
booo
booo
booo
booo
booo
booo

Ander Artikels wat u hiermee saam kan lees:

 

Die eienskappe van Valse Hoop

Die eienskappe van Ware Hoop

Hoop - As God Sy Woord gee (1)

Jy kan die Lewende God Vertrou (2)

Hoop is ‘n Persoon - die dag toe “Hoop” vir jou gesterf het (3)

http://www.bevrydingsa.co.za

Voorblad.
Artikels.
Kontak ons.
Ander Skakels.
Copyright © bevrydingsa 2010  All rights reserved.